Nowości
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (złoty)
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (złoty)
10 499,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB (złoty)
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB (złoty)
9 199,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB (złoty)
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB (złoty)
7 899,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB (złoty)
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB (złoty)
7 199,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (srebrny)
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB (srebrny)
10 499,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB (srebrny)
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB (srebrny)
9 199,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB (srebrny)
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB (srebrny)
7 899,00 zł
szt.
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB (srebrny)
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB (srebrny)
7 199,00 zł
szt.
Producenci
Regulamin

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy macpasja.pl [zwany dalej: „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci „Internet”, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej: „Regulamin”] oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Właścicielem Sklepu jest:

PEL Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 14, 87-100 Toruń
Numer KRS: 0000501617
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 879-267-33-21
REGON: 341551664
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł. (wpłacony w całości)
 
adres email: kontakt@macpasja.pl
telefon: 513 980 649

 

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Sklep może prowadzić działania promocyjne dotyczące towarów dostępnych w ofercie Sklepu. Zakupy, w związku z prowadzonymi przez Sklep działaniami promocyjnymi, dokonywane są zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków prowadzenia działań promocyjnych. Podczas prowadzenia działań promocyjnych ilość towarów dostępnych w ofercie Sklepu może być ograniczona .

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

9. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy.

10. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem towarów „powystawowych”, które mogą być obarczone wadami fizycznymi. Klient dokonujący zakupu towarów obarczonych wadami uzyskuje szczegółową informację odnośnie stanu towaru, ze wskazaniem wad towaru, które zostają udokumentowane fotograficznie i zawierając umowę sprzedaży akceptuje stan w jakim znajduje się towar w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

12. Sklep prowadzi program lojalnościowy, który może premiować stałych Klientów (takich, którzy mają utworzone konto w sklepie - zarejestrowały się) okazjonalnymi bądź stałymi ofertami, zniżkami i specjalnymi cenami.

13. Sklep porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź listownie, ewentualnie, w razie potrzeby, kontakt z Klientami odbywa się za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia traktowane jest jako złożenie oferty kupna.

2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

3. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonej oferty kupna jest podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu transakcyjnym, w szczególności imienia i nazwiska (nazwy) Klienta, adresu, adresu do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres Klienta), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, umożliwiających weryfikację Klienta oraz kontakt przy realizacji zamówienia.

4. Wybór funkcji „ZAMAWIAM I PŁACĘ” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz koszów dostawy. Po wybraniu tej funkcji zamówienie może nie zostać połączone z innym zamówieniem lub zmienione, pod względem jego zawartości.

5. Wszystkie złożone oferty kupna Sklep musi potwierdzić przyjęciem do realizacji zamówienia poprzez e-mail wysłany do Klienta lub telefonicznie. Sklep ma prawo ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dodawanym do koszyka w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz promocje, jakim podlega.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z ust. 5, dochodzi do zawarcia umowy.

8. Zgodnie z ust. 7 złożona oferta kupna może nie zostać zrealizowana. Sklep każdorazowo informuje Klienta o przyjęciu zmówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta,

numer rachunku Idea Bank: 27 1950 0001 2006 2502 7299 0002

c) kartą płatniczą lub kredytową - operatorem kart płatniczych jest DOTPAY S.A.

d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm przewozowych lub udostępnia do odbioru w sklepie Macpasja, ul. Żółkiewskiego 14 w Toruniu w terminie do 5 dni roboczych licząc:

a) od dnia następnego od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep w trybie określonym w § 2 ust. 5 Regulaminu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem,

b) od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem,

Sklep określa termin wysyłki towaru po przyjęciu zamówienia do realizacji,

2. Przed odbiorem towaru od dostawcy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę, w której znajduje się towar,

3. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzeniu przesyłki.

4. Koszt wysłki:

- wysyłka z przedpłatą - 20,00 zł (z VAT)

- wysyłka za pobraniem - 40,00 zł (z VAT)

§5

Reklamacje

1. Sklep dostarcza/wydaje Klientowi towary niewadliwe, za wyjątkiem towarów „powystawowych”, które mogą być obarczone wadami. Klient dokonujący zakupu towarów obarczonych wadami uzyskuje szczegółową informację odnośnie stanu towaru, ze wskazaniem wad towaru, które zostają udokumentowane fotograficznie i zawierając umowę sprzedaży akceptuje stan w jakim znajduje się towar w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

2. W przypadku otrzymania towaru wadliwego Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep. Zgłoszenia wady należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@macpasja.pl bądź w sklepie Macpasja w Toruniu.

3. Klient zgłaszając wadę zobowiązany jest odesłać wadliwy towar do Sklepu, ewentualnie dostarczyć wadliwy towar do Macpasja w Toruniu.

4. Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Sklep nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

6. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

7. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

8. Sklep ustosunkuje się do żądania usunięcia wady zgłoszonego przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania, z tym zastrzeżeniem, iż bieg 14 dniowego terminu ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia przez Konsumenta Sklepowi wadliwego towaru.

9. W przypadku uwzględnienia zgłoszonego przez Klienta żądania usunięcia wady, koszty związane z wymianą bądź naprawą towaru ponosi Sklep.

10. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy, zwykły sposób dostawy towaru, dostępny w Sklepie.

2. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4. Sklep sprawdzi stan zwróconego towaru w ciągu 3 dni od otrzymania towaru.

5. W ciągu 7 dni od sprawdzenia stanu towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą cenę oraz koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy zwykły sposób dostawy towaru, dostępny w Sklepie. Zwrot zapłaconej ceny oraz kosztów dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy zwykły sposób dostawy towaru, dostępny w Sklepie, następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, iż bieg 14 dniowego terminu ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia przez Konsumenta Sklepowi wadliwego towaru bądź dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwrot zapłaconej ceny oraz kosztów dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy zwykły sposób dostawy towaru, dostępny w Sklepie, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

4. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link o rezygnacji który jest dołączony do każdego newslettera.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Zmiany Regulaminu

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl